Informácia o spracúvaní osobných údajov zákazníkov internetového obchodu www.fitbioexpo.sk

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len „GDPR“)

Spoločnosť L.L.E.W. s. r. o., so sídlom: Keltská 94, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce, IČO: 43 911 145 ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.fitbioexpo.sk riadne spracúva osobné údaje svojich zákazníkov. Ochrana Vášho súkromia je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá, a preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame príslušné právne predpisy. Vaše osobné údaje chránime s potrebnou starostlivosťou.

V nasledujúcom texte sa môžete oboznámiť najmä s informáciami o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo ich spracúvame, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Kto prevádzkuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy subjekt, ktorému ste údaje poskytli a ktorý stanovuje za akým účelom a akými prostriedkami osobné údaje spracuje.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť L.L.E.W. s. r. o., so sídlom Keltská 94, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49979/B, IČO: 43 911 145, konajúci: Ing. Lucia Levkaničová, konateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0910991933, a e-mailovej adrese: info@fitbioeco.sk

Aké sú účely spracúvania Vašich osobných údajov?

Osobné údaje zákazníkov spracúvame na základe ich vyjadreného súhlasu, a to za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy o dodaní tovaru alebo Zmluvy o sprístupnení on-line kurzu a následného dodania tovaru alebo služby, prípadne za účelom informovania Zákazníka o produktoch a službách Prevádzkovateľa. Pre splnenie uvedeného účelu, vybavenie Vašich objednávok a požiadaviek, informovanie o priebehu vybavovania jednotlivých objednávok a požiadaviek je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ poznal nižšie uvedené kategórie osobných údajov.

Aký právny základ nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas vyjadrený dotknutou osobou (čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR) a následne tiež Kúpna zmluva alebo Zmluva o odplatnom sprístupnení on-line kurzu (čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR).

O kom (koho) osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o zákazníkoch, ktorí si prostredníctvom internetového obchodu www.fitbioexpo.sk objednajú tovar alebo služby Prevádzkovateľa alebo sa cestou príslušného formulára zaregistrujú na uvedenej webovej stránke.

Ktoré osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby mohol dodávať tovary na základe Kúpnych zmlúv, odplatne sprístupňovať on-line kurzy na základe zmlúv o ich sprístupnení, informovať zákazníkov o svojich produktoch a službách, a aby dodržiaval svoje zákonné povinnosti a chránil svoje oprávnené záujmy.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania:

Identifikačné údaje:

krstné meno a priezvisko (prípadne názov spoločnosti a IČO, prípadne DIČ), krajina / región, ulica – názov ulice a číslo domu, PSČ, mesto

Kontaktné údaje:

telefónne číslo, e-mailová adresa

Poskytnutie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatváranie zmlúv, dodanie tovarov, poskytnutie služieb a plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa.

Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ, jeho zamestnanci, a taktiež externé subjekty, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú a zabezpečujú rôzne služby, ako externý dodávateľ účtovných, archivačných, tlačových, poštových a IT služieb pre Prevádzkovateľa, daňoví poradcovia, právny zástupca a verejnoprávny orgán, v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností zo zmluvy.

Po akú dobu osobné údaje uchovávame?

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb pokiaľ je to nevyhnutné na účel, pre ktorý boli získané. To znamená, že osobné údaje budeme uchovávať, pokým bude trvať potreba plnenia práv a povinností, vyplývajúcich z jednotlivých zmlúv, uzatvorených so zákazníkmi. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely len po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do odhlásenia sa z odberu informačných materiálov Prevádzkovateľa či odvolania súhlasu, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ na uchovávanie.

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, od svojich zákazníkov. To znamená, že poskytnutie Vašich osobných údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ mohol dodať tovar alebo poskytnúť službu.

Aké sú Vaše práva, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov?

Zákazníci ako dotknuté osoby majú právo požadovať od Prevádzkovateľa v rozsahu, v akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a plneniu uzatvorených zmlúv

  • prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Články 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uvedené práva bližšie špecifikujú.

Ako a kde uplatniť Vaše práva k osobným údajom?

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu L.L.E.W. s. r. o., Keltská 94, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@fitbioeco.sk

Prevádzkovateľ bude na prípadné žiadosti ohľadom spracúvania osobných údajov reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Lehota môže byť predĺžené z osobitných dôvodov o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ Vás v takomto prípade bude o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Aktualizácia osobných údajov:

Prevádzkovateľ má záujem spracúvať výhradne len aktuálne a presné osobné údaje. Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste Prevádzkovateľa informovali o všetkých zmenách poskytnutých osobných údajov, a to poštou na adresu L.L.E.W. s. r. o., Keltská 94, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@fitbioeco.sk